Bli med i Speider'n?


1. Sola har løpende opptak og du vil få beskjed dersom det er venteliste for din enhet.

Har du anledning til å være med som leder, vil du få prioritet ved opptak.

Du kan gjerne prøve noen ganger før du melder deg inn, ta kontakt med enhetsleder for din aldersgruppe og avtal nærmere.

Du må gjerne møte opp direkte, men da oppmøtestedene kan variere, anbefaler vi at du snakker med lederne på forhånd.

Bever

1. - 2. klasse

Enheten kalles beverkoloni og aldersgruppen kalles bevere. Beverarbeidet er for barn på 6-7-år (1. og 2. klassetrinn), og bevertiden strekker seg over to år.

Beverspeiding handler om opplevelse, vennskap og lek, og bever er valgt som en ramme for aktivitetene på grunn av nettopp disse verdiene. Beverammen fokuserer på vennskap og er med på å binde beverne sammen på en helt spesiell måte. Alle beverne er venner, de har ingen uvenner.

De arbeider mot et felles mål, de arbeider sammen, de leker sammen og de hviler sammen. Samarbeid og vennskap er viktig i beverspeiding. Dette kommer også fram i beverløftet. Dette kommer også fram i beverløftet. Beverrammen består av egne seremonier, sanger, leker og Bevereventyret med tilhørende programaktiviteter.

Småspeider

3. - 4. klasse

Flokken er småspeidernes arbeidsenhet. Flokken er for 8-9-åringer (barn i 3.-4. klassetrinn), og småspeidertiden strekker seg over to år.

Medbestemmelse er viktig i Norges speiderforbund, og det vies mye oppmerksomhet til det allerede i flokken, selv om det er begrenset hvor mye småspeiderne kan være med å bestemme. De kan for eksempel være med å bestemme hvor flokken skal dra på tur, hvem som skal være kulleder og kullassistent (dvs. patruljefører og patruljeassistent), eller hva programmet skal dreie seg om de neste månedene.

Småspeidere kan ha vanskelig for å lære bare ved å lytte. De trenger noe håndfast å prøve seg på; noe de kan se og kjenne på. Med andre ord handler learning by doing i flokken om å involvere så mange sanser som mulig. Leker som bidrar til å øve på praktiske ferdigheter, repetere kunnskap og trene sanser er flokklederens beste hjelpemiddel.

Tropp

5. - 10. klasse

Troppen er speidernes arbeidsenhet. Speiderne i tropp er i aldersgruppen 10-15 år, eller 5.-10. klassetrinn.

Dette er en tid hvor speiderne utvikler seg veldig mye og det er viktig å gi speiderne relevante utfordringer gjennom alderstilpasset program og progresjon i aktiviteter og ansvar. Speiderprogrammet for troppen er derfor delt i to - et stifinnerprogram for 5.-7. klassetrinn og et vandrerprogram for 8.-10. klassetrinn.

Arbeidet i troppen er basert på arbeid i patruljer og mer selvstendig læring. Bruk av patruljesystemet med ledere som veiledere, tilegning av praktiske ferdigheter via «learning by doing», opplevelse, variasjon, ansvarstrening og noe prosjektarbeid står sentralt i både stifinner- og vandrerprogrammet.

I troppen skal speidere stort sett klare å utføre oppgaver med lite styring fra lederen. Til gjengjeld må du være flink til å oppmuntre og å gi ros og hjelpe speiderne å vurdere egen innsats.

Roverlaget

16 - 25 år

Roveralder i Norges speiderforbund er 16-25 år.

I rovering har vi nesten ubegrenset antall og variasjoner i aktiviteter og muligheter. Vi kan stort sett gjøre hva som helst og allikevel kalle det for rovering. Men det er noe mer enn bare tidsfordriv. Når vi som rovere gjør aktiviteter, så er ikke målet med å kunne kart og kompass at en skal bli gode orienteringsløpere. Målet er heller ikke at en skal komme seg lett frem i skog og mark. Nei - dette er bare metoder som skal hjelpe oss å nå det egentlige målet med rovering, og nemlig å gjøre oss til ansvarsbevisste og selvstendige mennesker som kan være med å skape en bedre verden.

Rovere skal med andre ord ha frihet til å definere sine egne mål, aktiviteter og prosjekter. Ansvar og medbestemmelse er viktigere i roverlaget enn noen gang. Rovere skal gi seg selv utfordringer, eller som Baden-Powell sa: "Rovere skal utforske nye territorier". Dette betyr ikke bare å dra til nye steder, men også å prøve nye ting og sette seg selv overfor nye utfordringer av alle slag.

Alexander Ørevik Slobodinski

Birgitte Dillner

Inghild Ross-Molnes

Ingen leder